Privacybeleid

Persoonlijk  contact  vinden  we  belangrijk.  Daarom  helpen  we  u  graag  zo  snel  mogelijk  via  verschillende kanalen. Heeft u een vraag over één van onze diensten of heeft u algemene een reactie of opmerking? Wij horen graag van u!

Onze vestiging is dagelijks geopend van 8.30 ‚Äď17.00 uur. U kunt dan altijd bij ons binnen lopen.

Verzekering opzeggen?
Natuurlijk bent u vrij om uw verzekering(en) op te zeggen, al vinden we dat natuurlijk jammer. Wij horen dan ook graag waarom u uw verzekering wilt opzeggen. Een¬† opzegging¬† doet¬† u¬† door¬† een¬† e-mail¬† te¬† sturen¬† naar¬†¬†[email protected]. Wij zullen uw opzegging snel in behandeling nemen en u hierover een terugkoppeling geven.

Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
Bij het adviseren over en het afsluiten van financi√ęle producten of diensten vragen wij u om vertrouwelijke informatie. U kunt er vanuit gaan dat wij op een zorgvuldige wijze omgaan met deze informatie en dat wij deze¬† informatie¬† niet¬† zonder¬† meer¬† delen¬† met¬† anderen.¬† Vertrouwelijkheid is¬† bij¬† ons¬† bedrijf¬† een¬† belangrijk aspect. Waar gebruiken wij uw persoonsgegevens voor? Wij¬† verwerken¬† uw¬† gegevens¬† voor¬† de¬† uitvoering¬† van¬† de¬† verzekeringsovereenkomst¬† conform¬† wettelijke verplichtingen¬†¬† en¬†¬† om¬†¬† bijvoorbeeld¬†¬† het¬†¬† verzekeringsrisico¬†¬† in¬†¬† te¬†¬† schatten.¬†¬† Ook¬†¬† gebruiken¬†¬† wij¬†¬† uw persoonsgegevens vanuit onze verplichting om onderzoek te doen naar mogelijke fraude.

Hoe worden uw gegevens beveiligd en bewaard?
Wij  gaan  uiterst  zorgvuldig  met  uw  persoonsgegevens  om.  Door  middel  van  diverse  technische  en organisatorische  maatregelen  beveiligen  wij  de  door  ons  verwerkte  persoonsgegevens  optimaal  tegen ongeoorloofde toegang en ongeoorloofd gebruik. Ook moet u denken aan beveiliging van onze gebouwen, werkplekken en systemen. Daarnaast bewaren wij uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel van de verwerking. De duur verschilt per product dat is afgesloten.

Welke gegevens moeten wij met andere instanties delen?
Wanneer het op grond van de wet verplicht is, of noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst wisselen  wij  persoonsgegevens  uit  met  andere  instanties.  Om  een  goed  en  verantwoord  acceptatie-en schadebeleid  uit  te  kunnen  voeren  is  Eerdmans Jachtverzekeringen aangesloten bij de Stichting CIS  (Centraal  Informatie Systeem) te Den     Haag.     Deze     stichting     verzamelt     en     bewaart     verzekeringsgegevens     voor verzekeringsmaatschappijen   en   gevolmachtigd   agenten.   Aangesloten   partijen   kunnen   ook   onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risico’s te beheersen en verzekeringsfraude & criminaliteit te voorkomen (zie www.stichtingcis.nl).

Kan ik informatie over mijzelf inzien?
U hebt het recht ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en u hebt het recht te vragen onjuiste¬† gegevens¬† aan¬† te¬† passen¬† of¬† te¬† verwijderen.¬† Inzage¬† in¬† persoonsgegevens¬† en¬† informatie¬† omtrent verwerking¬† van¬† persoonsgegevens¬† geven¬† wij¬† alleen¬† wanneer¬† wij¬† voldoende¬† zekerheid¬† hebben¬† over¬† de identiteit¬† van¬† de¬† persoon¬† die¬† het¬† verzoek¬† indient.¬† Wij¬† kunnen¬† bij¬† de¬† behandeling¬† van¬† het¬† verzoek¬† om aanvullende gegevens vragen. Voor¬†¬†¬† een¬†¬†¬† verzoek¬†¬†¬† tot¬†¬†¬† inzage¬†¬†¬† of¬†¬†¬† correctie¬†¬†¬† kunt¬†¬†¬† u¬†¬†¬† contact¬†¬†¬† opnemen¬†¬†¬† met¬†¬†¬† de¬†¬†¬† Functionaris Gegevensbescherming, via¬†[email protected].

Meer weten?
Heeft u alsnog vragen of wilt u meer informatie? U kunt dan contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar uw contactpersoon of ons algemene e-mailadres.

Heeft u een klacht?
Heeft¬† u¬† een¬† klacht¬† over¬† de¬† manier¬† waarop¬† wij¬† omgaan¬† met¬† uw¬† persoonsgegevens?¬† Dan¬† kunt¬† u¬† een e-mailbericht sturen naar onze Functionaris Gegevensbescherming via¬†[email protected]. Wij¬† maken¬† u¬† er¬† tevens¬† op¬† attent¬† dat¬† u¬† het¬† recht¬†¬† heeft¬† een¬† klacht¬† in¬† te¬† dienen¬†¬† bij¬† de¬† Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag